+977-56520172(College)  +977-56532933(Hospital)  +977-56-531107(CTEVT)  +977-1-4005042(Kathmandu)

Community Nursing

Community Nursing

Associated Members:

  • Ms. Ambika Baniya
  • Ms. Mamata Sharma
  • Ms. Gayatri Rana
  • Ms Shakuntala Chapagain
  • Ms. Sadikshya Neupane