+977-56520172(College)  +977-56532933(Hospital)  +977-56-531107(CTEVT)  +977-1-4005042(Kathmandu)

Pulmonology Services

Pulmonology Services

Associated Members:

  • Ms. Basanta Thapa
  • Ms. Laxmi Rajbanshi
  • Dr Ms Bishnu Bista
  • Ms. Jayalaxmi Shakya
  • Ms Prativa Dhakal
  • Ms Kalpana Silwal Raut
  • Ms Taniya Thapa