Dr. Gita Paudel

Dr. Sirisa karki

Dr. Unisha Khanal

Dr. Karma Murti Bhurtyal

Ashish Gautam

Roshan Kumar Chaurasiya

Sanjay Raj Baral

Publications

Ongoing Research